ПРИФАТЕНИ ПРОЕКТИ ПО КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 2022 ГОДИНА – ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДОМАШНИ ФЕСТИВАЛИ И ДРУГИ ФИЛМСКИ МАНИФЕСТАЦИИ ОД МЕЃУНАРОДЕН КАРАКТЕР

Управниот одбор на Агенција за филм на Република Македонија врз основа на член 21 став (1) алинеја 2, а во врска со член 30 став (2) од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 11/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/19), на седница одржана на ден 30.03.2022 година ја донесе следнава:

ОДЛУКА

За прифаќање на проекти по Конкурс за финансирање на проекти од национален интерес во филмската дејност за 2022година – за организирање на домашни фестивали и други филмски манифестации од меѓународен карактер.