ПРИФАТЕНИ ПРОЕКТИ ПО КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 2021 ГОДИНА – ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДОМАШНИ ФЕСТИВАЛИ И ДРУГИ ФИЛМСКИ МАНИФЕСТАЦИИ ОД МЕЃУНАРОДЕН КАРАКТЕР

Управниот одбор на Агенција за филм на Република Северна Македонија врз основа на член 21 став (1) алинеја 2, а во согласност со член 30 став (2) од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 11/18 и 275/19), на седница одржана на 23.03.2021 година донесе:

ОДЛУКА

За прифаќање на проекти по Конкурс за финансирање на проекти од национален интерес во филмската дејност за 2021година – за организирање на домашни фестивали и други филмски манифестации од меѓународен карактер