Јавни набавки

Процедура за Јавни Набавки

Процедура за јавни набавки за 2022 година: Процедурата за јавни набавки за 2022 год. можете да го преземете од следниот линк – PDF Процедура за јавни набавки за 2018 година: Процедурата за јавни набавки за 2018 год. можете да го преземете од следниот линк...

Јавни Набавки за 2023

План за јавни набавки за 2023 година: Планoт за јавни набавки за 2023 год. можете да го преземете од следниот линк – PDF Огласи за јани набавки за 2023 година: Обезбедување на услуги за резервација и набавка на авио билети за службени патувања за период од една...

Јавни Набавки за 2022

План за јавни набавки за 2022 година: Планoт за јавни набавки за 2022 год. можете да го преземете од следниот линк – PDF Огласи за јани набавки за 2022 година: Користење на такси услуги Поправка и одржување на службено возило Набавка на тонери – кертриџи...

Јавни Набавки за 2021

План за јавни набавки за 2021 година https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/c60a7498-fce9-40e0-8b57-acb8008ae1a2/1 https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/c60a7498-fce9-40e0-8b57-acb8008ae1a2/2...

Јавни Набавки за 2020

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/4f9babc5-9f2a-4b5b-bfe4-ab4400eca241/1  Огласи https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2f4e7379-f48c-4a1d-9d9e-6b8beed974e2/13...

Јавни Набавки за 2019

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/89b049c4-02e3-4c89-aa3a-aa33010601e7/5 ОГЛАСИ И ВО САМИТЕ ОГЛАСИ СЕ НАОЃААТ ДОГОВОРИТЕ  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c792d816-bb40-474c-aae4-2bbfbe9097dd/13...