Јавни Набавки за 2019

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/89b049c4-02e3-4c89-aa3a-aa33010601e7/5

ОГЛАСИ И ВО САМИТЕ ОГЛАСИ СЕ НАОЃААТ ДОГОВОРИТЕ 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c792d816-bb40-474c-aae4-2bbfbe9097dd/13

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ee37f72e-bc47-4892-a7ca-506247f0189e/14

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/82f62471-dac3-43fa-a2d6-005652e698ff/14

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/889dafa5-97b5-4079-b698-42af48ffab32/13

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1a7884d1-731a-4f81-9746-326c36857814/13

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/56861934-d592-4db7-951b-99d9c60e329c/14

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fa7e9efe-0678-4850-a46b-e46f5add2442/13

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f67948b3-9604-49bb-ba5c-9c636532e0ef/13

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/11e34e03-d60f-4379-95b5-feac5423b816/13

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1a93fd07-b85b-4186-80ad-e03f6f03eadd/13

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ccede944-44ff-4704-b2cd-159d99c2ac00/13

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8bff0630-6f28-4e9a-85fd-6fd07c7fad06/13

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/beabf6a4-92ad-4078-a09b-393bb0e2aa7f/13

ИЗВЕСТУВАЊА ЗА РЕАЛИЗИРАН ДОГОВОР

https://e-nabavki.gov.mk/Auth/Index#/realized-contract?Category=4