Правна Регулатива

Процедура за начинот и постапката за спроведување на конкурсот за подршка на проекти за организирање на домашни фестивали и други филмски манифестации од меѓународен карактер

Правилник за поддршка на проекти за производство на догометражен и краткометражен игран, документарен и анимиран филм

Правилник за поддршка на проекти за организирање на домашни фестивали и други филмски манифестации од меѓународен карактер

Правилник за прибирање и депонирање на аудиовизуелни добра во дигитален формат 

Правилник за учество на Агенцијата за филм во финансирање на стручното и професионално усовршување на кадри во областа на филмот и поддршка на членство на Р Македонија во меѓународни филмски организации 

Одлука за измена на Правилник за подршка на проекти за прозиводство ан долгометражен и краткометражен игран, документарен и анимиран филм бр.07-1131/2 од 07.07.2023г.

Одлука за измена и дополнување на Правилник за подршка на проекти за прозиводство на долгометражен и краткометражен игран, документарен и анимиран филм бр. 02-1176/4 од 04.08.2023 год.

Одлука за измена и дополнување на Правилник за учество на АФРМ во финансирање на стручното и професионално усоврушување на кадри во областа на филмот и поддршка на членство на Р. Македонија во меѓународни филмски организации бр. 02-745/2 oд 12.04.2023г.

Одлука за измена и дополнување на Правилник за учество на АФРМ во финансирање на стручното и професионално усоврушување на кадри во областа на филмот и поддршка на членство на Р. Македонија во меѓународни филмски организации бр. 02-404/6 oд 06.03.2023г.

Правилник за начинот на категоризација на филмовите, за облиците на акустично и визуелно прикажување на категоријата на филмовите и за временските периоди во кои може да се прикажуваат филмовите што можат штетно да влијаат врз физичкиот, психичкиот и моралниот развој на децата и младите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/14)

Правилник за поблиските критериуми и мерила за оцена на критериумите за финансирање на филмски проекти од национален интерес во филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/14)

Правилник за формата содржината и начинот на водење на единствена евиденција на податоци за филмската дејност

Правилник за систематизација

Правилник за внатрешна организација

Измена и дололнување на правилник за внатрешната организација на Агенција за филм на Р. С. Македонија(14.03.2018)

Измена и дополнување на правилник за систематизација на работните места во Агенција за филм на Р. С. Македонија(14.03.2018)

Измена и дополнување на правилник за систематизација,известување и измени(14.03.2018)

ЛИЦЕ ОВЛАСТЕНО ЗА ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ:

Александар Добревски

ПРИЈАВИТЕ СЕ ДОСТАВУВААТ ПРЕКУ:

Поштенски пат на адреса: Агенција за филм, ул. 8 март бр. 4, 1000 Скопје

Александар Добревски
е-маил: aleksandar.dobrevski@filmagency.gov.mk
Телефон: 02 3224 100

ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ СО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Александар Добревски
е-маил: aleksandar.dobrevski@filmagency.gov.mk

Слободен пристап до информации имаат сите правни и физички лица. Слободен пристап до информации имаат и странски правни и физички лица во согласност со овој и друг закон.

Образецот на Барањето содржи назив на Имателот на информацијата, личното име и презиме на Барателот на информацијата, податоци за можниот застапник или ополномоштеното лице, фирмата или правното лице, опис на информацијата со која сака да се запознае, на каков начин сака да се запознае со содржината на бараната информација и на каков начин да му се достави бараната информација. Барање може да се поднесе пополнето и на обичен лист хартија но на истото барателот е должен да наведе дека станува збор за Барање по основ на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Барателот не е должен да го образложи барањето:

Образец за Барање за пристап до информации од јавен карактер