Тим и Управен Одбор

Со Агенцијата за филм управува Управниот Одбор. Управниот Одбор го сочинуваат претседател и четири членови. Претседателот и членовите се лица иманувани од Владата на Република Северна Македонија.

СОСТАВ

Претседател

  • Анета Данева Мострова

 

Членови:

  • Бранко Петровски
  • Фатон Мемети
  • Исмаил Касуми
  • Зоран Бањански
ДИРЕКТОР

Владимир Ангелов

РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ НА ФИЛМСКА ДЕЈНОСТ

Даниела С.Плачковска

 daniela.stankovska@filmagency.gov.mk

☏ 075 240 050

СОВЕТНИК ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА, ЕВИДЕНЦИЈА И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

Билјана Лунга Филиповска

biljana.lunga@filmagency.gov.mk

☏ 076 339 572

СОВЕТНИК ЗА ФИЛМСКА ДЕЈНОСТ

Слаѓана Милосавлјевиќ

sladza.milosavljevic@filmagency.gov.mk

☏ 076 339 572

ВИШ СОРАБОТНИК ЗА ФИЛМСКА ДЕЈНОСТ

Анита Стојческа

anita.stojcheska@filmagency.gov.mk

☏ 075 240 090

ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА ФИЛМСКА ДЕЈНОСТ & КОНТАКТ ЛИЦЕ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Вероника Бучковска

veronika.buchkovska@filmagency.gov.mk

☏ 075 259 029

ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА, ЕВИДЕНЦИЈА И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

Лидија Деспотовска

lidija.despotovska@filmagency.gov.mk

☏ 075 240 140

ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

Александар Добревски

aleksandar.dobrevski@filmagency.gov.mk

САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ - АРХИВАР

Билјана Кочковска

biljana.kochkovska@filmagency.gov.mk

☏ 076 397 745

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР

Сузана Кузмановска

suzana.kuzmanovska@filmagency.gov.mk